ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu

การลงทุนมีความเสี่ยง คือ

เริ่มโดย junjao, สิงหาคม 28, 2023, 01:14:54 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

junjao

การลงทุนมีความเสี่ยงคือกระบวนการที่ผู้ลงทุนลงทุนเงินหรือทรัพย์สินในตลาดต่างๆ เพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนในอนาคต แต่กำไรและผลตอบแทนไม่ได้รับการรับประกันว่าจะเกิดขึ้นตามที่คาดหวังเสมอไป มีความเป็นไปได้ที่การลงทุนจะส่งผลให้เกิดขาดทุน หรือไม่ได้รับผลตอบแทนเลย ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น:

ความผันผวนของตลาด (Market Volatility): ตลาดการเงินและทรัพย์สินมีความผันผวน ราคาอาจเพิ่มหรือลดได้ตามสถานการณ์ตลาดและปัจจัยต่างๆ การผันผวนนี้อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ราคาลดลงและทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน

ความผันผวนในการลงทุน (Investment Volatility): ความผันผวนในผลตอบแทนของการลงทุนเป็นเรื่องธรรมดา เช่น การลงทุนในตลาดหุ้นอาจมีผลตอบแทนที่สูงแต่มีความผันผวนสูง ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความผันผวนต่ำกว่า แต่มีผลตอบแทนน้อยกว่า

ความเสี่ยงของการลงทุน (Investment Risk): ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงในการไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk): สภาวะเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องอาจส่งผลให้ตลาดต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

ความเสี่ยงทางนโยบาย (Policy Risk): การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองและการเงินในระดับประเทศหรือระดับโลกอาจมีผลกระทบต่อตลาดและการลงทุน

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย (Legal Risk): ปัจจัยทางกฎหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลต่อการทำธุรกรรมหรือการครอบครองทรัพย์สิน สามารถสร้างความเสี่ยงในการลงทุนได้

ความเสี่ยงทางสินค้าและบริษัท (Commodity and Company Risk): ความผันผวนในราคาสินค้าหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อบริษัทอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน

การจัดการความเสี่ยงในการลงทุนมักใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การกระจายลงทุน (Diversification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการใช้เครื่องมือ
----------------------------------------

การลงทุนมีความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน หมายความว่า เมื่อลงทุนไปแล้ว เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย หรืออาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเป้าหมาย หรืออาจสูญเสียเงินต้นไปทั้งหมดก็ได้

ความเสี่ยงในการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

* **ความเสี่ยงเฉพาะตัว (Unsystematic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์หรือบริษัทที่ลงทุน เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารงานของบริษัท ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่หลากหลาย
* **ความเสี่ยงทั่วไป (Systematic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ความเสี่ยงประเภทนี้ไม่สามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน

ดังนั้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุน เราควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริษัทที่ลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆ และควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างของความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

* ความเสี่ยงจากการขาดทุนทางเงิน เช่น มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนลดลง ทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเป้าหมาย หรืออาจสูญเสียเงินต้นไปทั้งหมด
* ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เช่น ไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ทันทีที่ต้องการ ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย
* ความเสี่ยงจากกฎหมายและกฎระเบียบ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนลดลง
* ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนลดลง

นักลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้
----------------------------------------------
MT4 MT5 EA Indicator EURUSD USDJPY XAUUSD Gold Bitcoin Oil
สอบถาม 081-446-5311 , line : junjaocom , Email : jun_jao2000@hotmail.com
สมัคร Exness ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208
หน้าลงทะเบียน Exness ได้ที่ https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
ขั้นตอนสมัคร exness https://www.junjao.com/board/index.php?topic=279

x [close]
x [close]