June 24, 2021, 01:00:52 am

News:

Exness ลดหลักประกันจาก 1-5% เหลือ 0.5% ของราคา
ทุกตัวในการเทรด Cryptocurrency เริ่ม 26/4/2564
เปิดบัญชีได้ที่ https://one.exness.link/intl/th/a/73208
อ่านเพิ่มได้ที่ https://www.junjao.com/board/index.php?topic=97030


โครงการประกวดออกแบบ LINE Creators Sticker ภายใต้หัวข้อ ชีวิตประจำวันครบรส

Started by junjao, August 16, 2018, 01:09:54 pm

« previous - next »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


junjao

โครงการประกวดออกแบบ LINE Creators Sticker ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา!" (Chic and Cool Daily Life)

LINE Creators Market เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจได้แสดงฝีมือทางศิลปะออกแบบสติกเกอร์ให้ผู้ใช้บริการ LINE ทั่วโลกได้เข้ามาชื่นชมและใช้ผลงานที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นผู้มีความหลงใหลในการขีดเขียนหรือเป็นผู้ใช้ความถนัดทางศิลปะอย่างมืออาชีพ โดยครั้งนี้ ผู้ชนะมีโอกาสที่จะได้เป็นครีเอเทอร์ชื่อดังและยังได้บินลัดฟ้าไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

กฎการแข่งขัน

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการบอกรักในแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา!" จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
2. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
 2.1) รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
  ก) รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
  ข) ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล
 2.2) รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
  ก) รูปแบบไฟล์ (Format): APNG
  ข) ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล
  ค) ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (1-4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
  ง) ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG


หมายเหตุ
• ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท โดยในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว


ระยะเวลาการแข่งขัน
• เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 และหมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)


การประกาศผลการแข่งขัน
• LINE จะประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทาง LINE STICKERS OA


ของรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ โดยแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้

1) สติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
2) สติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)


หมายเหตุ
• ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้อง และ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
• ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก


การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้


ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ

ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าแข่งขันได้อ่าน ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

• กิจกรรมโครงการนี้ดำเนินการโดย LINE Corporation และ/หรือ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) (รวมเรียกว่า "LINE")
• ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นพนักงานของ LINE
• ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันโดยตรงเท่านั้น โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นออกแบบหรือส่งเข้าประกวดแทนผู้อื่นได้
• ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรกเตอร์เดียวกัน
• ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในลักษณะภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อ ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
• ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
• ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่เกิดจากหรือมีส่วนใดๆ อันละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นใดที่
กฎหมายรับรองไว้
• ผู้เข้าแข่งขันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้ผลงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ https://creator.line.me/th/terms/
• ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เข้าประกวดให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผิดหลง ปิดบัง หรือละเว้นการให้ข้อมูล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน
เรียกคืนของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับไปจากการเข้าร่วมโครงการ ลบผลงานออกจากระบบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ (หากมี)
• ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจว่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ LINE อาจมีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมโครงการนี้ และตกลงยินยอมให้ LINE ดำเนินการเช่นนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้อ่าน ตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ https://creator.line.me/th/terms/ และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏในลิงค์
http://terms.line.me/line_rules/?lang=th
• ในกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ใช้กฎการแข่งขันนี้บังคับเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้น

อ้างอิง https://feedback.line.me/enquete/public/3044-TqN8Eteg

สรพล
[email protected]
MT4 MT5 EA Indicator EURUSD USDJPY XAUUSD Gold Bitcoin Oil
สอบถาม 081-446-5311 line : junjaocom Email : [email protected]
สมัคร Exness ได้ที่ https://one.exness.link/intl/th/a/73208
หน้าลงทะเบียน Exness ได้ที่ https://one.exness.link/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
ขั้นตอนสมัคร exness https://www.junjao.com/board/index.php?topic=279